RING

+45 22 16 07 10

Mail

info@lejnemtogbilligt.dk

Adresse

Tværstræde 14a
3600 Frederikssund

Lejebetingelser

Lejebetingelser

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste anvendelse for ethvert lejemål, er aftales med Lej nemt og billigt.dk
Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som lejer og Lej nemt og billigt.dk som udlejer.

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag det lejede forlader udlejers plads og til og med den dag, det lejede bliver afmeldt til afhentning af udlejer, eller samme dag lejer afleverer det lejede på udlejers plads.
Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Der regnes med 5 dages arbejdsuge á 8 timer, medmindre andet fremgår af prislisten.
Anvendes materiellet på lørdage og/eller søn- og helligdage, regnes disse også for lejedage. I tilfælde af lejer anvender materiellet udover de 8 timer beregnes lejeprisen for de ekstra med en faktor x 1.6
Al udlejning til private beregnes som kalenderdage.

Lejer er forpligtet til at håndtere det lejede materiel efter gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger. Materiellet må kun benyttes til det formål, som det er beregnet til.
Lejer er berettiget til at afhente og aflevere lejet materiel hos udlejer, i hvilket tilfælde lejer har det fulde ansvar under såvel af – og pålæsning som under transporten.
Lejer er forpligtet til at reklamere den første lejedag i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning.
Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må såledesalene udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør.
Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationarbejde i strid med det ovenfor anførte.
Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage.
Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssige kontrol og driftsmæssig daglig vedligeholdelse af materiellet, herunder kontrol af væskestand, opladning af batterier, løbende rengøring etc. Herudover er lejer ansvarlig for, at materiellet overholder nødvendige services. Dette sker ved kontakt med oplysning om servicebehov til Lej nemt og billigt.dk 

Hvis udlejer konstaterer misligholdelse på materiellet grundet manglende vedligeholdelse, vil lejer blive gjort ansvarlig.
Udlån eller fremleje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke.
Ligeledes må materiellet ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på lejesedlen anførte uden udlejers skriftlige samtykke.
Lejer må under ingen omstændigheder – uden udlejers skriftlige samtykke – lade materiellet udføre af Danmark.
Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden skader, fejl og/eller mangler.                                                                                                                                                            Skulle der ved materiellet hjemkomst være skader, fejl og/eller mangler er lejer forpligtet til at afholde udgiften til udbedring heraf.
Lejer afholder alle udgifter til materiellet montering, demontering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Eventuel manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjenings greb, støtteplader, el kabler, nøgler m.m. erstattes af lejer til nypris således, at lejer erstatter Lej nemt og billigt.dk faktuelle omkostninger til indkøb af erstatnings udstyr uden hensyntagen til/med fradrag for forbedring.

Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med materiellet benyttelse, herunder skader på personer, ting eller materiel. Uanset skader der måtte ske som følge af forkerte vægtangivelser, ukorrekte oplysninger om underlagets bæreevne, forkerte og eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet.
Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af materiellet, herunder driftstab og tabt avance. Enhver omkostning i tilfælde af arbejds standsning på grund af fejl på eller havari af materiellet er således udlejer uvedkommende.
Udlejer er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af Force Majeure.

Udlejer er forpligtiget til at aflevere materiellet ved lejeforholdets opstart i rengjort, driftsklar og lovpligtig stand.
Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af det lejede materiel.
Udlejer foretager eftersyn af materiellet indenfor rimelig tid, efter at dette er returneret til udlejers plads.

Lejer er ansvarlig for alle øvrige skader inklusive tyveri og hærværk og hæfter fuldt for de omkostninger, udlejer måtte få i forbindelse hermed.
Udlejer bærer risikoen for skader forvoldt af produktet (produktansvar).
Ved tyveri eller totalskade bliver tabet beregnet svarende til nyværdi indtil 1 år efter materiellet anskaffelse. Er materiellet over 1 år bliver tabet beregnet efter dagsværdi.